Kontakt oss

Frivillighetens hus
Byfogd Sandbergs gate 5
1532 Moss
TLF: 40767870
kontor@homestartmoss.no
Koordinator: Ingvild Vatne

Kontaktskjema

Årsrapport 2016

03.03.2017

Meningsfull fritid for familiekontaktene
Å få ukentlige besøk av en trygg familiekontakt bidrar til håp om en bedre hverdag for familien, noe som kommer barna til gode. I 2016 fikk 47 familier i Moss med til sammen 108 barn jevnlige besøk fra en HSF familiekontakt eller bistand på annet hvis.

Våre familiekontakter er kompetente og reflekterte. Mange har arbeidet med barn tidligere, og ønsker å bruke noe av fritiden sin på en givende måte.

Ulike behov hos familiene
HSF bygger på muligheter og ressurser som finnes i familien, og foreldrene beskriver selv hvilke behov de har for støtte. Det kan være behov knyttet til flerfødsler, isolasjon, samlivsbrudd, manglende nettverk, kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne, psykisk eller somatisk sykdom hos foreldre.

I 2016 hadde 51 % av foreldrene aleneomsorg for barna, 55 % av familiene hadde lite nettverk og hele 80 % av familiene opplyste at de hadde behov for avlastning. 40 % av familiene var ikke etnisk norske, og vi ser at familiekontaktene har stor betydning for at familiene integreres i lokalsamfunnet.

Et lavterskel tilbud
De fleste familiene tar selv kontakt med oss. Vårt mål er at familien skal møtes der de er, og få raskt svar selv om det ikke skulle være ledige familiekontakter. Helsesøstre og jordmødre sier at noe av det unike med HSF er at vi hverken er byråkratiske eller har lange søknadsskjemaer. Det blir også fremhevet at en familiekontakt er en god rollemodell, som kan bety at familien ikke trenger ytterligere hjelp.

Ved å tilby støtte fra et godt medmenneske, bidrar HSF til at familien opplever større mestring, gjennom den utfordrende perioden. Dette gir større forutsetninger for gode hverdager og en god barndom. Vi er bevisste på at det metodiske prinsippet er frivillighet, og at kommunens hjelpeapparat ikke kan erstattes, men suppleres med HSF.

Den fullstendige rapporten kan leses her.